Algemene Voorwaarden En Bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

---------------

Artikel 1: toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door I & O - Auctions gehouden veiling en op iedere registratie door een aspirant - koper zoals vermeld in art. 2 van deze overeenkomst.

Door deel te nemen aan de veiling en door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de door de bieder/koper gehanteerde algemene of bijzonder inkoopvoorwaarden en zonder zich op enige onwetendheid te kunnen beroepen.1.2  
Elke bieder geeft te kennen door registratie middels het op de website van www.io-auctions.com, www.io-auctions.be of www.io-auctions.nl geplaatste daartoe bestemde formulier, in te stemmen met deze voorwaarden.

 

1.3  
Wanneer de voorwaarden tussentijds worden gewijzigd worden de veilingen gehouden na deze wijziging beheerst door de nieuwe versie.

 

Artikel 2: partijen

I & O Auctions is de organisator van de internet veiling en van de afhaling van de verkochte goederen.

De Inbrenger is de partij die goederen laat verkopen door middel van een internetveiling en die de hoedanigheid kan hebben van onderneming (producent, importeur, verdeler van goederen), curator of vereffenaar. De inbrenger kan ook een "niet-handelaar" zijn. De inbrenger is de verkopende partij.

Naam en adres van de inbrenger - indien dit een onderneming is - wordt voor elke veiling vermeld, ofwel in de aanhef indien er slechts één inbrenger is, ofwel voor elk lot of serie van loten indien er meerdere inbrengers zijn.

De aspirant-koper of bieder is iedere persoon die zich heeft laten registreren en deel neemt aan de veiling.

De koper is diegene aan wie het goed toegewezen wordt bij afloop van de veiling.

De bieder en de koper kunnen zowel beroepsmatig handelen dan wel als privé persoon/consument.

De algemene voorwaarden van toepassing op de internetveiling verschillen naar gelang de inbrenger al dan niet beroepsmatig handelt en naar gelang de bieder en koper al dan niet consument zijn in de zin van de wet marktpraktijken.

soorten verkoop en gebruikte afkortingen:
Verkoop door onderneming aan handelaar of rechtspersoon: B2B
Verkoop door onderneming aan natuurlijk persoon consument: B2C
Verkoop door natuurlijk persoon die geen handelaar is aan consument: C2C
Verkoop door natuurlijk persoon die geen handelaar is aan onderneming of rechtspersoon: C2B
Artikel 3: voorwaarden voor deelname aan

 

Artikel 3: voorwaarden voor deelname aan de veiling

3.1.  

De aspirant-koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.
De aspirant-koper dient zich vóór de aanvang van de veiling door I & O - Auctions te laten registreren middels het registratieformulier en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren bij gebreke waaraan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling.3.2.  

De aspirant-koper garandeert de juistheid van de gegevens welke hij op het formulier invult.
I & O - Auctions en de deurwaarder hebben de mogelijkheid om de identiteit van de bieder te controleren en zij kunnen de juistheid van de gegevens bij de registratie opvolgen.
Controle via het IP adres is mogelijk.3.3.  
I & O - Auctions en de gerechtsdeurwaarder kunnen de aspirant-koper vragen om zijn kredietwaardigheid aan te tonen.3.4.  
I & O - Auctions en de gerechtsdeurwaarder kunnen iedere bieder ten allen tijde uitsluiten, zonder hiervoor gehouden te zijn tot motivatie van deze beslissing.3.5.  
De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de aspirant-koper gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overgedragen.Artikel 4 : privacyverklaring

De aspirant-koper verleent toestemming aan I & O - Auctions om de gegevens die de koper verstrekt bij de in artikel 2 bedoelde registratie te bewaren en te gebruiken voor volgende doeleinden:
-Controle, het verlenen van diensten, afhandeling van biedingen, het geven van informatie over veilingen, de aspirant-koper informeren over de wijzigingen aan de veilingwebsite, gegevens aan derden te verstrekken op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.
De aspirant-koper heeft steeds de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit de mailinglijst.Artikel 5: staat van de verkochte zaken

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met al hun zichtbare of onzichtbare gebreken.
De aspirant-kopers en de kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd en te kennen.
Behoudens ingeval van B2C verkoop wordt er geen enkele waarborg gegeven op de verkochte goederen, eventuele onjuistheden bij de beschrijving van de goederen op de website geven geen enkele mogelijkheid tot verhaal.
Indien het over nieuwe producten gaat die geen consumptieartikelen zijn, is in voorkomend geval de contractuele waarborg voorzien door de inbrenger en/of de fabrikant of importeur van toepassing.
Voor B2C verkopen blijft de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van toepassing alsook de verplichting tot levering van een goed dat conform is met het gekochte goed. Elke niet conformiteit van het geleverde goed met het bestelde dient op straffe van verval gemeld aan I & O Auctions binnen de 8 dagen na de levering.
De eventuele waarborgverplichting dient nagekomen te worden door de inbrenger; I&O Auctions heeft enkel een bemiddelende rol en zal zo nodig de koper in verbinding stellen met de inbrenger.
Numerieke gegevens zoals kilometerstanden, draaiuren of bouwjaren of technische specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie van I & O - Auctions of diens opdrachtgever.
I & O - Auctions is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de boordpapieren van voertuigen.Artikel 6: veiling procedure - tot stand komen van de koop:

6.1.  

De voorbereiding en de uitvoering van de veiling worden uitsluitend door I & O - Auctions, in voorkomend geval samen met de gerechtsdeurwaarder, geregeld.6.2.  

I & O - Auctions kan voorafgaand en tijdens de veiling en op gelijk welk ogenblik een minimum-bod instellen.
I & O - Auctions kan de veiling geheel of gedeeltelijk annuleren, loten splitsen, samenvoegen, laten vervallen, loten inhouden of opnieuw aanbieden, de bieders uit de veiling uitsluiten, biedingen weigeren zonder hiervoor enige verantwoording schuldig te zijn en in het algemeen alle handelingen stellen welke zij nodig acht voor het goede verloop van de veiling.
I & O - Auctions of de gelaste deurwaarder zijn ter zake geen enkele verantwoording verschuldigd.6.3.  

I & O - Auctions bepaalt het tijdstip waarop de veiling gestart wordt en waarop deze eindigt. Deze tijdstippen worden voor de start van de veiling aangekondigd.
I & O - Auctions heeft het recht de veiling vroeger of later te laten eindigen dan aanvankelijk voorzien.6.4.  

De hoogste bieder bij het afsluiten van de veiling voor het betrokken lot is de koper.
I & O - Auctions kan een lot aanbieden onder voorbehoud van het gunnen ervan door haarzelf, de deurwaarder of de curator. Dit wordt vermeld bij de beschrijving van het betrokken lot op de website voor de start van de veiling.
In dat geval is de verkoop pas definitief nadat een bevestiging van gunning wordt overgemaakt. Indien het gaat over B2C verkoop heeft koper het recht de gunning te weigeren mits I&O Auctions binnen de 48 uur hiervan in kennis te stellen en onverminderd het herroepingsrecht.6.5.  

Iedereen die een bod uitbrengt blijft hierdoor gehouden, ook indien er een hoger bod wordt uitgebracht. De verbintenis van de bieder vervalt nadat I&O Auctions lopende de veiling toepassing gemaakt heeft van artikel 6.2. van deze algemene voorwaarden.
Indien I & O - Auctions of de gerechtsdeurwaarder beslist om het bod van de hoogste bieder niet te aanvaarden zal diegene die hierna het hoogste bod heeft als koper worden aangeduid.6.6.  
Iedereen wordt geacht voor zichzelf te bieden en te kopen en is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de koopprijs ook al wordt een ander persoon dan de bieder als koper opgegeven.


6.7. 
De koop komt tot stand op de zetel van I&O Auctions te Ravels door de toewijzing aan de bieder.Artikel 7: prijs en kosten - betaling

7.1.  

De koopprijs wordt verhoogd met 17 % opgeld alsook met de BTW op het totale bedrag.
De koopprijs dient na de toewijs onmiddellijk betaald te worden door storting op de rubriekrekening van I&O Auctions die per veiling wordt opgegeven
De koper zal ter zake een e-mail met vermelding van zijn klantnummer ontvangen.
De betaling dient plaats te vinden zonder korting of enige verrekening.
De factuur wordt overhandigd na volledige betaling.7.2.  
De eigendomsoverdracht geschiedt pas na volledige betaling van koopsom, opgeld en BTW en pas dan kunnen de goederen meegenomen worden op de afgiftedag.7.3.  

Indien de koper in gebreke is om tijdig te betalen kan het lot toegewezen worden aan de tweede hoogste bieder dan wel kan het opnieuw in veiling gebracht worden, dit naar keuze van I&O Auctions die dit recht kan uitoefenen indien de koper niet volledig betaald heeft binnen 5 dagen. Wanneer u niet binnen de gestelde termijn uw gegunde kavel(s) betaalt wordt de koop ontbonden en wordt u een boete opgelegd. U kunt vanaf dat moment dan ook geen aanspraak meer maken op de kavel(s).

 

 Hoofdsom (geboden bedrag excl. opgeld)

Boetepercentage

Minimum bedrag

< € 4.537,80

30%

 € 65,00

> € 4.537,80 < € 22.689,01

20%

 € 1.361,80

> € 22.689,01 < € 113.445,05

15%

 € 4.537,80

> € 113.445,05

10%

 € 17.016,76

 

 7.4.  

Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van de I&O Auctions naleeft, moet hij op eerste aanschrijving van I&O Auctions, binnen de daarbij te stellen termijn, in het ontbrekende voorzien. Bij gebreke hiervan kan I&O Auctions datgene doen verrichten, wat hem nodig voorkomt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper, een en ander onverminderd de overige rechten van I&O Auctions uit hoofde van de niet-nakoming van de verplichtingen door de koper.

 Artikel 8 : levering en afhaling

8.1. 

De levering gebeurt door het afhalen van de goederen door koper of een door hem aangestelde derde op het adres dat voor elke veiling opgegeven wordt; I& O Actions en/of de inbrenger staan niet in voor levering op de woonplaats of op de maatschappelijke zetel van koper. De transportkosten zijn dan ook niet begrepen in de prijs.
De levering gebeurt op de ophaaldag vastgesteld en bekend gemaakt aan de aspirant kopers voor de start van de veiling en op de door I & O - Auctions vastgestelde plaats en binnen de door haar aangeduide uren.
De ophaaldag vindt steeds plaats ten laatste 30 dagen na de dag waarop de veiling afgesloten werd.
De afname bestaat uit de terbeschikkingstelling van de gekochte zaken aan de koper.
De levering wordt geacht gebeurd te zijn op de ophaaldag en de koper draagt het risico van een gekochte zaak te rekenen van de dag volgend op de ophaaldag, dit onverminderd de tijdige toepassing van het herroepingsrecht door de koper bij een B2C verkoop.
De levering kan slechts geschieden mits de volledige koopsom en de kosten voorafgaandelijk volledig voldaan zijn.
Indien de koper de goederen niet ophaalt op de voorziene afhaaldatum, zonder schriftelijke toestemming van I & O - Auctions, zullen deze door I & O - Auctions voor risico van de koper worden opgeslagen. Koper is gehouden om alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerkosten en demontagekosten aan I & O - Auctions te voldoen, dit onverminderd de tijdige toepassing van het herroepingsrecht door de koper bij een B2C verkoop.
Afgifte kan slechts gebeuren nadat de voornoemde kosten voldaan zijn.
Indien de koper uiterlijk één maand na de voorziene datum voor de ophaling nog steeds in gebreke blijft zullen de goederen ten laste van de koper doorverkocht worden of weggehaald worden. Alle kosten verbonden aan de opslag en de wederverkoop zullen in mindering gebracht worden van de door de koper betaalde som.
De kosten voor ontruiming en eventuele vernietiging zijn door de in gebreke blijvende koper verschuldigd.8.2.  

De koper dient bij de ophaling van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de aanwijzingen van I & O - Auctions op te volgen.
Indien demontage nodig is gebeurt dit op rekening en risico van de koper die dit op een vakkundige wijze dient uit te voeren.
De koper dient er zorg voor te dragen dat de verwijdering gebeurt zonder beschadiging aan gebouwen en andere loten en dit op zijn kosten en risico.8.3.  

I & O - Auctions kan aan de koper opdracht geven om de door hem aangekochte loten als eerste te verwijderen ten einde de afhaling van de andere loten niet te bemoeilijken.

 

8.4.  

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan ontbinding van de verkoop van een kavel plaatsvinden ingeval bij het afhalen door I&O Auctions en de koper gezamenlijk wordt vastgesteld dat de kavel niet de eigenschap(pen) bezit van het bestaan waarvan ook I&O Auctions is uitgegaan dan wel aan de kavel aantallen, hoeveelheden of onderdelen zijn komen te ontbreken waardoor niet meer levering overeenkomstig kavelomschrijving kan plaatsvinden; een en ander zonder dat I&O Auctions deswege jegens koper tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

 

 

  

Artikel 9: buitenlandse kopers

Kopers uit de EU met een geldig BTW nummer in het land van oorsprong dienen geen BTW te betalen op hun aankoop mits voorlegging bij de afhaling van een rechtsgeldig document i.v.m. de overbrenging van de goederen buiten Belgie.
De BTW betaald door de kopers van buiten de EU voor export kan teruggestort worden mits voorlegging van een geldig uitvoerdocument en onder voorbehoud van de correcte naleving van alle verdere wettelijke bepalingen.
De terugstorting gebeurt binnen de 14 dagen.Artikel 10 : eigendomsvoorbehoud
Indien derden alsook de opdrachtgever rechten doen gelden op een lot vooraleer dit opgehaald is door de koper kan I & O - Auctions beslissen om de verkoop te ontbinden mits volledige terugbetaling van het door de koper gestorte bedrag.
De koper kan geen andere rechten doen gelden of aanspraak maken op schadevergoeding.Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1.  

De aansprakelijkheid van I & O - Auctions en haar inbrenger is in elk geval en steeds beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidverzekering gedane uitkering, eventueel vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
Deze beperking geldt niet ingeval van opzet en/of grove schuld van I & O - Auctions.11.2  
I & O - Auctions en haar opdrachtgever zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals bijvoorbeeld - doch niet beperkt tot - schade in de vorm van winstderving of verlies op de algemene kosten.11.3 
Elke aanspraak op schadevergoeding dient binnen de maand na het schade verwekkend feit ingesteld bij aangetekend schrijven te richten aan I & O - Auctions.Artikel 12: beveiliging website en data

12.1 

I & O - Auctions spant zich als een goed huisvader in om de website en haar systeem te beveiligen tegen het verlies van data en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, en dit alles rekening houdend met de stand van de techniek.12.2  
I & O - Auctions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data, schade aan bestanden, hacking, via haar systeem en website verspreide virussen, onrechtmatige programma's of bestanden of voor enig ander schadelijk gevolg van het gebruik van de website.12.3  

I & O - Auctions is niet aansprakelijk indien om een technische reden of storing de website niet of niet volledig werkt.
I & O - Auctions beslist welke maatregelen genomen moeten worden zoals het verlengen of het terug opstarten van de veiling.
Dergelijke storingen kunnen geen aanleiding geven tot enige eis in schadevergoeding ten laste van I & O - Auctions.
Artikel 13: geschillen - toepasselijk recht

Bij een eventuele betwisting zijn de Belgische rechtbanken en inzonderheid de rechtbank te Turnhout uitsluiten bevoegd.
Bij een B2C verkoop is de rechtbank van de woon - of verblijfplaats van de koper bevoegd voor zover deze koper in België een woon- of verblijfplaats heeft en onverminderd de bevoegdheidsregels voorzien in de van toepassing zijnde internationale verdragen.
Op deze voorwaarden en op elke overeenkomst tussen I & O - Auctions en de koper is het Belgische recht van toepassing.
Ingeval er verschillen zijn tussen de vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst is enkel de Nederlandse tekst rechtsgeldig.

 

Artikel 14: beroepingsrecht

De koper - consument beschikt bij een B2C koop over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Dit recht kan uitgeoefend worden zonder opgave van een motief en zonder dat enige boete verschuldigd is. Enkel de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen dienen gedragen door de betrokken koper.
De termijn van 14 dagen gaat in de dag na de levering zoals voorzien in artikel 8 van deze overeenkomst.
De herroeping dient schriftelijk of op een duurzame drager aan I&O Auctions verzonden te worden voor het verstrijken van deze termijn.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van:
- goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen;
- levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
- levering van dagbladen, tijdschriften of magazines;
- levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op financiële markten;
- levering van alcoholische dranken waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt;
De door de koper gedane betalingen worden teruggestort nadat I&O Auctions de betrokken goederen terug ontvangen heeft in de oorspronkelijke staat. Koper mag het goed slechts geïnspecteerd hebben om de aard, kenmerken en werking van het goed vast te stellen en moet hierbij de gepaste zorg besteden aan de goederen en de verpakking. Behoudens de inspectie zoals hier omschreven staat de consument in voor de waardevermindering ontstaan door het gebruik van het goed.
Dit artikel is niet van toepassing bij C2C of B2B verkoop.
Artikel 15: slotbepaling

15.1  

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht.
I & O - Auctions zal een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling met eenzelfde strekking.15.2  
Indien enige bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.